#scp-jp 2018-05-17 (Thu)

00:02:38<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが入室しました
00:02:44<Tsukiyomizuku> こんばんは
00:04:41<KASHIMA-EXE> R-00Xさんが入室しました
00:05:06<Tsukiyomizuku> こんばんは。
00:05:07<R-00X> こんばんは
00:05:22<R-00X> では一応8181の方でやりましょうか
00:05:33<Tsukiyomizuku> はい。移動します。
00:05:34<KASHIMA-EXE> Chabutiさんが退室しました
00:10:29<KASHIMA-EXE> konumatakakiさんが退室しました
00:13:14<KASHIMA-EXE> Ikkeby-Vさんが退室しました
00:13:27<KASHIMA-EXE> santouさんが退室しました
00:13:35<KASHIMA-EXE> santouさんが入室しました
00:14:44<KASHIMA-EXE> highbrikuさんが入室しました
00:15:05<highbriku> こんばんは。
00:15:10<KASHIMA-EXE> unReGretさんが入室しました
00:15:35<KASHIMA-EXE> unReGretzさんが退室しました
00:22:30<KASHIMA-EXE> santouさんが退室しました
00:22:34<KASHIMA-EXE> santouさんが入室しました
00:22:50<KASHIMA-EXE> santouさんが退室しました
00:25:54<KASHIMA-EXE> highbrikuさんが退室しました
00:55:47<KASHIMA-EXE> eizi2002さんが退室しました
00:56:10<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが入室しました
01:13:39<KASHIMA-EXE> R-00Xさんが退室しました
01:13:55<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが退室しました
01:14:26<KASHIMA-EXE> konakaさんが退室しました
01:16:41<KASHIMA-EXE> synGuest345さんが入室しました
01:17:17<KASHIMA-EXE> synGuest345さんが退室しました
01:26:28<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが入室しました
01:27:10<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが退室しました
01:27:29<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが入室しました
01:27:39<KASHIMA-EXE> Tsukiyomizukuさんが退室しました
01:55:13<KASHIMA-EXE> unReGretさんが退室しました
02:28:39<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが退室しました
02:29:03<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが入室しました
02:31:26<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが退室しました
02:33:10<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが入室しました
02:38:15<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが退室しました
02:38:49<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが入室しました
03:52:24<KASHIMA-EXE> konakaさんが入室しました
03:53:28<KASHIMA-EXE> konakaさんが退室しました
04:15:08<KASHIMA-EXE> Rogetさんが入室しました
04:26:21<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが入室しました
05:47:02<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが退室しました
05:47:49<KASHIMA-EXE> Rogetさんが退室しました
05:56:54<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが入室しました
06:19:27<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが退室しました
06:35:05<KASHIMA-EXE> furabbitさんが退室しました
07:03:17<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが退室しました
07:05:38<KASHIMA-EXE> lencon-202さんが入室しました
07:41:12<KASHIMA-EXE> furabbitさんが入室しました
09:43:42<KASHIMA-EXE> furabbitさんが退室しました
10:41:04<KASHIMA-EXE> synGuest451さんが入室しました
10:53:00<KASHIMA-EXE> synGuest451さんが退室しました
11:40:44<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが入室しました
14:39:34<KASHIMA-EXE> furabbitさんが入室しました
16:23:34<KASHIMA-EXE> furabbitさんが退室しました
16:34:33<KASHIMA-EXE> synGuest846さんが入室しました
16:34:39<KASHIMA-EXE> synGuest846さんが退室しました
18:30:33<KASHIMA-EXE> ghostchibi|mobileさんが入室しました
19:16:24<KASHIMA-EXE> furabbitさんが入室しました
19:47:50<KASHIMA-EXE> synGuest713さんが入室しました
19:52:53<KASHIMA-EXE> synGuest713さんが退室しました
20:22:25<KASHIMA-EXE> synGuest114さんが入室しました
20:28:20<KASHIMA-EXE> synGuest114さんが退室しました
21:46:40<KASHIMA-EXE> konakaさんが入室しました
22:00:41<KASHIMA-EXE> konakaさんが退室しました
22:08:59<KASHIMA-EXE> ghostchibiさんが退室しました
22:40:14<KASHIMA-EXE> ghostchibi|mobileさんが退室しました

Nijiru System